赵乔实验室

发表文章

I. Articles (correspondence author)

1. Qian Tang#, Yuxin Huang#, Zhuanglin Shen, Linhui Sun, Yang Gu, Huiqing He, Yanhong Chen, Jiahai Zhou, Limin Zhang, Cuihuan Zhao, Shisong Ma, Yunhai Li, Jie Wu*, Qiao Zhao* (2024) 6-Phosphogluconate dehydrogenase 2 bridges the OPP and shikimate pathways to enhance aromatic amino acid production in plants. SCIENCE CHINA Life Sciences(Online ahead of print)


2. Wenqi Yang#, Haiyang Duan#, Ke Yu#, Siyu Hou#, Yifan Kang, Xiao Wang, Jiongyu Hao, Longlong Liu, Yin Zhang, Laifu Luo, Yunjun Zhao, Junli Zhang, Chen Lan, Nan Wang, Xuehai Zhang, Jihua Tang, Qiao Zhao*, Zhaoxia Sun*, Xuebin Zhang* (2024) Integrative Dissection of Lignin Composition in Tartary Buckwheat Seed Hulls for Enhanced Dehulling Efficiency. Advanced Science 23:e2400916.


3. Jie Wu#, Yanhong Chen#, Yuxin Huang, Bingbing Hao, Shengkun Dai, Lingling Zhao, Zhehui Zhao, Cuihuan Zhao, Limin Zhang, Yunhai Li, Xuexia Xu, Nan Li, Ancheng C. Huang, Jiahai Zhou, Minjia Tan, Wentao Zhu*, Qiao Zhao* (2024) Cytosolic aminotransferase VAS1 coordinates aromatic amino acids biosynthesis and metabolism. Science Advances 10(2):eadk0738.

Figure 1.jpg


Research highlight in SCIENCE CHINA Life Sciences: Jie Luo* (2024) Precision regulation of plant aromatic amino acid homeostasis. SCIENCE CHINA Life Sciences (Online ahead of print)

Snipaste_2024-03-13_17-31-36.jpg


Spotlight by Trends in Plant Science: Hiroshi A. Maeda*, Marcos V.V. de Oliveira (2024) VAS1-mediated nitrogen reshuffling in aromatic amino acid homeostasis. Trends in Plant Science12:S1360-1385(24)00059-1.

Snipaste_2024-03-13_19-14-17.jpg4. Shuangying Jiang#, Zhouqing Luo#, Jie Wu, Kang Yu, Shijun Zhao, Zelin Cai, Wenfei Yu, Hui Wang, Li Cheng, Zhenzhen Liang, Hui Gao, Marco Monti, Daniel Schindler, Linsen Huang, Cheng Zeng, Weimin Zhang, Chun Zhou, Yuanwei Tang, Tianyi Li, Yingxin Ma, Yizhi Cai, Jef Boeke, Qiao Zhao*, Junbiao Dai* (2023) Building a eukaryotic chromosome arm by de novo design and synthesis. Nature Communications 14: 7886.


5. Jie Wu, Wentao Zhu and Qiao Zhao* (2023) Salicylic acid biosynthesis is NOT from phenylalanine in Arabidopsis. Journal of Integrative Plant Biology‍ 65: 881–887. (Breakthrough report) 《ESI高被引与热点论文》.

Icon.jpg


Editorial article in JIPB: Jingjing Tan, Ping He, De-Yu Xie (2023) Unrelated to phenylalanine: Feeding studies provide new insight into salicylic acid biosynthesis.Journal of Integrative Plant Biology 65: 879–880.   


6. Jie Wu, Wentao Zhu, Xiaotong Shan, Jinyue Liu, Lingling Zhao, and Qiao Zhao* (2022) Glycosides specific metabolomics combined with precursor isotopic labeling for characterizating plant glycosyltransferases. Molecular Plant 15: 1428–1443.(Featured cover article)

MOLP_15_10_3C.jpg Figure 2(1).png

   

Spotlight by Trends in Plant Science: Youjun Zhang, Alisdair R. Fernie (2023)Leveraging glycoside-targeted metabolomics to gain insight into biological function.Trends in Plant Science‍ 28: 737739.


TIPS for MP(ZhaoQiao).jpg7. Yutong Zhang, Xiaotong Shan, Qiao Zhao*, Fengling Shi* (2022) The MicroRNA397a-LACCASE17 module regulates lignin biosynthesis in Medicago ruthenica (L.). Frontiers in Plant Science 2968. (Co-correspondence author)


8. Mengling Guan, Changxuan Li, Xiaotong Shan, Fang Chen,Shufang Wang, Richard A. Dixon and Qiao Zhao* (2022) Dual mechanisms of coniferyl alcohol in phenylpropanoidpathway regulation. Frontiers in Plant Science 13: 896540-896540.


9. Pan Geng, Su Zhang, Jinyue Liu, Cuihuan Zhao, Jie Wu, Yingping Cao, Chunxiang Fu, Xue Han, Hang He, Qiao Zhao* (2020) MYB20, MYB42, MYB43 and MYB85 regulate phenylalanine and lignin biosynthesis during secondary cell wall formation.Plant Physiology 182: 1272-1283.《ESI高被引与热点论文》.


10. Xiaochen Wang, Jie Wu, Mengling Guan, Cuihuan Zhao, Pan Geng, Qiao Zhao* (2020) Arabidopsis MYB4 plays dual roles in flavonoid biosynthesis. The Plant Journal 101: 635-652.《ESI高被引与热点论文》.


11. Jie Wu and Qiao Zhao* (2019) Sweeten almonds: a single mutation in the bHLH2 transcription factor. Trends in Plant Science 24:976-978 (spotlight).


12. Bin Wang and Qiao Zhao* (2018) Membrane-bound metabolons. Nature Plants 4:245-246 (news and views).‍‍‍‍


13. Juan Du, Yang Zhang* and Qiao Zhao* (2018) New components of the lignin biosynthetic metabolon. Trends in Plant Science 23:557-559.


14. Qiao Zhao* (2016) Lignification: flexibility, biosynthesis and regulation. Trends in Plant Science 21:713-721.


15. Qiao Zhao* and Richard A. Dixon (2011) (*corresponding author) Transcriptional network for lignin biosynthesis: more complex than we thought? Trends in Plant Science 16:227-233.


16. 吴杰, 赵乔*. 合成生物学在现代农业中的应用与前景. 植物生理学报, 2020, 56(11): 2308-2316.II. Articles (first /co-first author)

17. Qiao Zhao, Yining Zeng, Yanbin Yin, Yunqiao Pu, Lisa A. Jackso, Shi-You Ding, Arthur J Ragauskas and Richard A. Dixon (2015) Pinoresinol reductase 1 impacts lignin distribution during secondary cell wall biosynthesis in Arabidopsis. Phytochemistry 112:170-178.


18. Qiao Zhao and Richard A. Dixon (2014) Altering the cell wall and its impact on plant disease: from forage tobioenergy. Annual Review of Phytopathology 52:4.1-4.23.


19. Qiao Zhao, Jin Nakashima, Fang Chen, Yanbin Yin, Chunxiang Fu, Jianfei Yun, Hui Shao, Xiaoqiang Wang, Zeng-Yu Wang and Richard A. Dixon (2013) LACCASE is necessary and non-redundant with PEROXIDASE for lignin polymerization duringvascular development in Arabidopsis thaliana. Plant Cell 25: 3976-3987.《ESI高被引与热点论文》.


20. Qiao Zhao, Yuki Tobamitsu, Rui Zhou, SivakumarPattathil, Yanbin Yin, Lina Gallego-Giraldo, Chunxiang Fu, Lisa A. Jackson, MichaelG. Hahn, Hoon Kim, JohnRalph, Fang Chen, and Richard A. Dixon (2013) Loss of function of Cinnamyl Alcohol Dehydrogenase 1 leads to unconventional lignin and a temperature-sensitive growth defect in Medicago truncatula. Proc Natl Acad Sci USA 110:13660-13665.


21. Qiao Zhao and Iris Meier (2011) Identification and characterization of the Arabidopsis FG-repeat nucleoporin Nup62. Plant Signaling & Behavior 6:330-334.


22. Qiao Zhao, Huanzhong Wang, Yanbin Yin,Ying Xu, Fang Chen and Richard A. Dixon (2010) Syringyl-lignin biosynthesis is directly regulated by a secondary wall master transcription factor NST1. Proc Natl Acad Sci USA 107:14496-14501.


23. Qiao Zhao, Lina Gallego-Giraldo, Huanzhong Wang, Yining Zeng, Shi-You Ding, Fang Chen and Richard A. Dixon (2010) An NAC transcription factor orchestrates multiple features of cell wall development in Medicago truncatula. Plant Journal 63:100-114.


24. Jelena Brkljacic, Qiao Zhao* and Iris Meier (2009) (*co-firstauthor) WPP-domain proteins mimic the activity of the HSC70-1 chaperone in preventing mis-targeting of RanGAP1-anchoring protein WIT1. Plant Physiology 151:142-154.


25. Qiao Zhao*, Jelena Brkljacic and Iris Meier (2008) (*co-first author) Two distinct, interacting classes of nuclear envelope-associated proteins are required for the tissue-specific nuclear-envelope targeting of Arabidopsis RanGAP. Plant Cell 20:1639-1651.


26. Qiao Zhao*, Sara Leung, Anita H. Corbett, and Iris Meier (2006) (*co-first author) Identification and characterization of the Arabidopsis orthologs of Nuclear Transport Factor 2, the nuclear import factor of Ran. Plant Physiology 140:869-878.


III. Other Articles (co-authors)

27. Taiqi Chen, Siyi Xie, Jie Cheng, Qiao Zhao, Hong Wu, Peng Jiang, Wenjing Du (2024) AKT1 phosphorylation of cytoplasmic ME2 induces a metabolic switch to glycolysis for tumorigenesis. Nature Communications 15: 686.


28. Nannan Liu, Yuanhao Du, Shijuan Yan, Wei Chen, Min Deng, Shutu Xu, Hong Wang, Wei Zhan, Wenjie Huang, Yan Yin, Xiaohong Yang, Qiao Zhao, Alisdair R. Fernie, Jianbing Yan (2024) The light and hypoxia induced gene ZmPORB1 determines tocopherol content in the maize kernel. SCIENCE CHINA Life Sciences 67(3):435-448.


29. LianGe Chen, Tianlong Lan, Shuo Zhang, Mengkai Zhao, Guangyu Luo, Yi Gao, Yuliang Zhang, Qingwei Du, Houze Lu, Bimeng Li, Bingke Jiao, Zhangli Hu, Yingxin Ma, Qiao Zhao, Ying Wang, Wenfeng Qian, Junbiao Dai, Yuling Jiao (2024) A designer synthetic chromosome fragment functions in moss. Nature Plants10(2):228-239.


30. Yayu Guo, Shufang Wang , Keji Yu , HouLing Wang , Huimin Xu , Chengwei Song , Yuanyuan Zhao, Jialong Wen, Chunxiang Fu, Yu Li, Shuizhong Wang , Xi Zhang, Yan Zhang, Yuan Cao, Fenjuan Shao, Xiaohua Wang, Xin Deng, Tong Chen, Qiao Zhao, Lei Li, Guodong Wang, Paul Grünhofer, Lukas Schreiber, Yue Li, Guoyong Song, Richard A Dixon, Jinxing Lin (2023) Manipulating microRNA miR408 enhances both biomass yield and saccharification efficiency in poplar. Nature Communications 14: 4285.


31. Yu Wang, Jie Wu, Lingling Zhao, Wei Sun, Sen Yan, Sinuo Tian, Qiao Zhao, Wentao Zhu (2023) A powerful helper of azoxystrobin degradation the unique mechanism of UGT72E2 promoting environmental degradation of azoxystrobin. Environmental Science and Pollution Research 30: 87588-87598.


32. Xinyu Liu, Peijun Zhang, Qiao Zhao, Ancheng Huang (2023) Making small molecules in plants: A chassis for synthetic biology-based production of plant natural products. Journal of Integrative Plant Biology65(2):417-443.


33. Xi Liu, Shuliu Dai, Yu Zhou, Jinyue Liu, Dong Li, Jun Zhang, Yushan Zhu, Qiao Zhao, Yue Feng, Yi Zhang (2022) Crystal structure of the plant feruloyl–coenzyme A monolignol transferase provides insights into the formation of monolignol ferulate conjugates. Biochemical and Biophysical Research Communications 594:8-14.


34. Bin Wang, Xianhai Zhao, Yunjun Zhao, John Shanklin, Qiao Zhao, Changjun Liu (2021) Arabidopsis SnRK1 negatively regulates phenylpropanoid metabolism via Kelch domain-containing F-box proteins. New Phytologist 229:3345-3359.


35 Xiaofeng Fang, Gaozhan Zhao, Su Zhang, Yaoxi Li, Hanqing Gu, Yan Li, Qiao Zhao and Yijun Qi* (2019) Chloroplast-to-Nucleus Signaling Regulates MicroRNA Biogenesis in Arabidopsis. Developmental Cell 48:1–12.


36. Huanzhong Wang, Qiao Zhao, Fang Chen, Mingyi Wang and Richard A. Dixon (2011) NAC domain function and transcriptional control of a secondary cell wall master switch. Plant Journal 68:1104-1114.


37. Thushani Rodrigo-Peiris, Xianfeng Xu, Qiao Zhao, Horng-Jing Wang, and Iris Meier (2011) RanGAP is required for post-meiotic mitosis in female gametophyte development in Arabidopsis thaliana. Journal of Experimental Botany 62:2705-2714.


38. Marina Naoumkina, Qiao Zhao, Lina Gallego-Giralda, Xinbin Dai, Patrick Zhao, Richard Dixon (2010) Genome-wide analysis of phenylpropanoid defense pathways. Molecular Plant Pathology 11:829-846.


39. Iris Meier, Xiao Zhou, Jelena Brkljacic, Annkatrin Rose, Qiao Zhao, Xianfeng Xu (2010) Targeting proteins to the plant nuclear envelope. Biochemical Society Transactions 38:733-740.


40. Xianfeng Xu, Qiao Zhao, Thushani Rodrigo-Peiris, Jelena Brkljacic, Chao Sylvia He, Sabine Müller and Iris Meier (2008) RanGAP is a continuous marker of the Arabidopsis cell division plane. Proc Natl Acad Sci USA 105:18637-18642.


41. Xianfeng Xu, Annkatrin Rose, Sivaramakrishanan Muthuswamy, Sun Yong Jeong, Sowmya Venkatakrishanan, Qiao Zhao and Iris Meier (2007) NUCLEAR PORE ANCHOR, the Arabidopsis homolog of Tpr/Mlp1/Mlp2/Megator, is involved in mRNA export and SUMO homeostasis and affects diverse aspects of plant development. Plant Cell 19:1537-1548.


42. Iris Meier, Xianfeng Xu, Jelena Brkljacic, Qiao Zhao, and H-J Wang (2008) Going Green: Plants’ Alternative Way to Position the Ran Gradient. Journal of Microscopy 231:225-233.


当前条件下无文章
分享网站